Přihlásit se Nahlásit závadu Zpět
Nesvítí veřejné osvětlení čeká na vyřízení
Parkování na zákazu zastavení dopravní značení v řešení
Rozhas jiné vyřešeno
UKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO BIOODPADU černá skládka vyřešeno
Výpadek elektrické energie jiné vyřešeno
Dětské hřiště závady na městském majetku vyřešeno
Nesvítí veřejné osvětlení vyřešeno
Smrad z kanalizace jiné vyřešeno
NESVÍTÍ SVĚTLO veřejné osvětlení vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
NEFUNKČNÍ ROZHLAS na ulici Pouzdřanská jiné vyřešeno
JISKŘENÍ DRÁTŮ EL. VEDENÍ jiné vyřešeno
Přechod pro chodce dopravní značení vyřešeno
Nepovolená skládka černá skládka vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Zaplavená silnice při a po deštích závady na městském majetku vyřešeno
VÝPADKY ELEKTRICKÉ ENERGIE !!! jiné vyřešeno
Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových jiné vyřešeno
Nesvítí světlo veřejné osvětlení vyřešeno
Tankdrom závady na komunikacích vyřešeno
Výmol na silnici závady na komunikacích vyřešeno
Aplikace Mapa závad, Jan Kalina (honza889@gmail.com) (OpenData)

Instalovaný kamerový systém pana a paní Staňkových

Polní 136, 693 01 Strachotín, Česká republika

Na ulici Polní (konkrétně na domě č.p. 136) mají pan a paní Staňkovi instalovaný kamerový systém.

Vyzývám tímto obec a její zastupitele, aby veškeré skutečnosti týkající se umístění tohoto kamerového systému prošetřili. Také požaduji aby obec kontaktovala Úřad na ochranu osobních údajů, který provede kontrolu provozování kamerového systému, jestli je samotné provozování daného systému majitelů domu č.p. 136 v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů!

Upozorňuji tímto pana a paní Staňkovi, že umístění a provozování kamerových systémů podléhá řadě nařízení, zákonům a je nutná dokumentace ke kamerovému systému, tzn. nelze si jej umístit, jen tak, jak je napadne (pozn. v jejich případě ke kontrole jednosměrné ulice)!

Důležité informace pro pana a paní Staňkovi:
Kamerové systémy se záznamem - provozování takového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhajících režimu zákona o ochraně osobních údajů.
V tomto případě:
1) kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí osob
2) subjekt musí dostatečně specifikovat sledovaný účel užití kamerového systému
3) pečlivě uvážit lhůtu potřebnou pro uchovávání záznamů z kamerového systému; zákon pouze stanoví, že se jedná o dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
4) subjekt musí osoby o užití kamerového systému vhodným způsobem informovat (např. informační cedule)
5) subjekt je povinnen zajistit ochranu snímacích zařízení a jiných s tím souvisejících zařízení – jde především o prostory, kde se nacházejí záznamová zařízení, které je zapotřebí ochránit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničení či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním
6) garance práv subjektu údaje přiznaným mu zákonem o ochraně osobních údajů, každá osoba, která byla kamerovým systémem zachycena, má tak např. přístup ke zpracovávaným datům, může podat námitky proti jejich zpracování apod.
7) poslední, BEZPODMÍNEČNOU podmínkou pro provozování kamerových systémů se záznamem, je jejich registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů ( mají OZNAMOVACÍ POVINNOST PODLE §16 zákona č.101/2000 sb.)!

Pokud provozují kamerový systém bez záznamu, nedopadají na ni sice ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, ale upozorňuji je tímto, ať mají na paměti, že i on-line monitoring musí respektovat právo sledovaných osob na respektování soukromého a rodinného života, jakož i tolik diskutovanou ochranu osobnosti, jak jsou tyto upraveny v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Listině základních práv a svobod, jakož i občanském zákoníku. Osoby pohybující se v prostoru snímaném kamerami musí být o existenci kamerového systému informovány, např. informační cedulí ve znění „prostor je sledován kamerovým systémem“ umístěné na viditelném místě.

Stav řešení: vyřešeno


Datum Průběh řešení
Zatím nebylo řešeno